Misyon ve Vizyon

MİSYON

WTBDC, Kurucu Kuruluşları ve üyelerinin temsil ettiği kuruluşlar itibariyle, Türkiye ekonomisinde üretim, katma değer, kayıtlı istihdam ve dış ticaret gibi alanlarda önemli temsil yeteneğine sahiptir.

Çalışmaları ile rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışının benimsediği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı hedefleyen WTBDC, bu hedeflere ulaşmak için, şu misyonu belirlemiştir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli hallerde görüş vermek

Şirketlerin mevcut pazarlarında derinleşmelerini ve yeni pazarlara ulaşmalarını sağlamak

Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek

Dış ekonomik ilişkilere ilişkin strateji ve politika üretmek ve uygulamak

İş dünyasının, dış ekonomik ilişkilerde ihtiyaç duyduğu bilgileri üretmek

Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım çekilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak

Özel sektörün gerek ulusal, gerekse de bölgesel ve küresel etkileşim ağlarını genişletmesini sağlamak

Şirketlerin birer küresel oyuncu olma hedefleri doğrultusunda kurumsal kapasitelerinin artışına yönelik eğitim programları düzenlemek

Kamu diplomasisini destekleyici, ikili ve çok taraflı sosyal ilişkilerin gelişiminde fayda sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak 

Uluslararası ve çokuluslu kuruluşlarda, Türk iş dünyasını temsil etmek ve uluslararası platformlarda ülke adına lobi faaliyetlerinde bulunmak olarak belirlemiştir

VİZYON

Dünya Ticareti İş Geliştirme Konseyinin amacı Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda dünyanın tüm ülkeleriyle iletişim içerisinde bulunmak bu ilişkileri ticari ve siyasi alanlara taşıyarak lobi faaliyetlerinde bulunmak.

Hedeflerimiz, Türkiye'mizin çıkarlarını öncelikle bölgesel hedeflere ulaşılması ve akabinde dünya ticaretinde Türkiye’nin söz sahibi olmasını sağlamaktır. 

Türkiye Lobisi olarak faaliyetlerimizin yürütülmesiyle birlikte Türkiye’nin dünyada istenilen seviyeye ve itibara kavuşmasını sağlamak.

Konsey Üyelerimizin karşılaştığı ve/veya karşılaşabileceği sorun ve ihtiyaçlarını belirleyerek, bu konularda çözüm önerilerini ilgili makamlara bildirmek ve böylelikle Türkiye sanayisi ve iş adamlarımızın sesli temsilcisi olmak. 

Bölgesel, ulusal ve uluslararası kurumlar ile işbirliği içerisinde Türkiye'nin ekonomik, kültürel ve sosyal yapısına katkı sunabilmek. 

Bu konularda üyelerimizin işbirliği noktasında bir platform etrafında birlikteliğini sağlamak ve onları bölgesel, ulusal ve uluslararası arenada temsil eden bir kurum olarak, 

konsey üyelerine uluslararası rekabete yönelik eğitim, organizasyon ve strateji desteği sunmak.


wtbdc dünyayı kapsayan güç